UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
HMS
Varsle ulykke
815 48 222
(3)
Riskovurdering - Noen enkle skritt:
(Husk at aktuelle arbeistakere og verneombud skal delta)

Identifiser risikoområder
Gjennomgå alle sider av virksomheten og skriv ned risikomomenter som oppdages.

Hvor sannsynlig er det at det skjer?
Hvor stor er sannsynligheten etter deres mening for at det skjer.
1 Tenkelig, 2 Har skjedd, 3 Har skjedd flere ganger

Hvor farlig kan det være?
Vurder for hvert moment hva som er er sannsynlig konsekvens dersom det inntreffer.
1 Forbigående skade, 2 Varig skade, 3 Død.

Bestem prioritet
Gang tallene ovenfor med hverandre. Jo høyere tall du får, jo større prioritet gis forholdet. Bruk gjerne Arbeidstilsynets skjema (se meny til høyre).

Hva kan du gjøre med det?
Vurder etter følgende rekkefølge:
  1 Fjerne risiko
  2 Sikringstiltak / tilrettelegging
  3 Opplæring (organisatorisk tiltak)
  4 Bruke verneutstyr

Lag handlingsplan og gå i gang.

Se HMS hos Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets skjema:
Risikoanalyse
Handlingsplan

(Nødvendige skjema finnes i HMS system)
Vi hjelper gjerne til i prosessen,
og har lang erfaring med å dokumentere HMS
Komme i gang med HMS
Interkontrollforskriften gir god oversikt over hva som skal til for å komme i gang med systematisk HMS arbeid. Legg spesielt merket til §5 som omhandler innhold og krav til dokumentasjon.

Vi har maler som gjør at virksomheten kan komme raskt i gang, og vi hjelper gjerne til med planlegging og dokumentasjon, men det er nødvendig med internt egasjement for å få til et godt HMS-system.
Ta kontakt for ytterligere informasjon og tilbud.
Siste nytt
Maskiner - Nye brosjyrer
- Kjøp av maskiner (2013)
- Salg av maskiner (2013)
Aktuelt
Mangel på systematisk HMS er den vanligste årsaken til pålegg fra Arbeidstilsynet

6 av 10 kontrollerte virksomheter mangler oversikt.....

Kollegakontroll hindrer ulykker

Ulykker
Melding av ulykker og skader
Forbygging av ulykker

Arbeidsskadedødsfall i Norge
Utviklingstrekk 2009-2014 og analyse av årsaksammen-henger i fire næringer

Døde i arbeidsylykker etter
bransje og årsak
2011  2012  2013  2014
2010  2009  2008  2007  2005
2004  2003  2002  2001  2000

Kontakt Arbeidstilsynet
Svartjenesten 81548222 (1)
Tips Arbeidstilsynet (e-post)
- Tipsskjema
LOVER
som hjemler IK-forskriften:
Arbeidsmiljøloven
Brann- og ekslosjonvern
Forurensningsloven
Produktkontroll
El-tilsynsloven
Genteknologi
Strålevernloven
Internkontrollforskriften
- krav til systematisk HMS-arbeid -
HMS er obligatorisk for alle virksomheter, og er forskriften er hjemlet i en rekke lover.

Godt HMS-arbeid forutsetter at det gjennomføres risikovurdering og at HMS-systemet bygges opp ut fra det.

Forskriftens §5 forteller hva som skal gjøres og hva som er minimumskrav til dokumentasjon.

Våre maler til HMS-system inneholder utgangspunkt for å fullføre system, på bakgrunn av egen risikovurdering.

Vi bistår gjerne ved risikovurdering og videre systemutvikling.