UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
Revisjon
Intern revisjon
Dette er en planlagt, systematisk gjennomgang av utvalgte deler av kvalitetssystemet, for å finne ut om det tilfredsstiller krav og om det brukes i virksomheten som planlagt.
Vi bidrar til planlegging og gjennomføring av intern revisjon, og lærer gjerne opp virksomhetens personell til å kunne utføre den selv.
Kontroll av kvalitetssystemet
og dets bruk og virkning
Vil tilbyr hjelp til de ulike revisjoner som her er beskrevet, samt lukking av avvik i etterkant.

Hjelp kan ytes i forbindelse med en enkelt revisjon/tilsyn eller periodisk oppfølging etter avtale.
Ekstern revisjon
Eksterne revisjoner gjennomføres av gjerne av kontrakspartner, f.eks. en kunde eller et sertifiseringsorgan. Kunder ønsker f.eks. å sjekke at leverandøren (din virksomhet) tilfredsstiller kvalitetskrav, overholder lover og regler, osv. og kan da gjennomføre revisjon hos dere.
Det er vanlig å varsle slik revisjon i god tid slik at dere får mulighet til å være forberedt.
Revidere en leverandør
Dersom din virksomhet har sterke interesser i at leverandører  produserer og leverer som avtalt, overholder regelverk som kan få betyding for din virksomhet, osv. kan en planlagt revisjon hos leverandøren være et godt verktøy.
Slike revisjoner bør planlegges nøye, og gjennomføres etter standardiserte prinsippee. Vi hjelper gjerne til med planlegging og gjennomføring av slike revisjoner.
Tilsyn
Tilsyn gjennomføres enten etter tilfeldig utvalg ved tilsynets kampanje, eller etter hendelser som gjør at din virksomhet har kommet i søkelyset.

Ved tilsynsbesøk bli det kontrollert at virksomheten etterlever aktuelle lover og regler, det kan gis avvik og pålegg av varierende alvorlighetsgrad. Noen ganger ender tilsyn også i bøtlegging i værste fall straffeansvar.

Selv om virksomheten har jobbet systematisk med å innarbeide myndighetskrav, lønner det seg alltid å ta en gjennomgang og finne frem aktuell dokumentasjon i forkant av tilsynsbesøk. Eventuelt sørge for å få på plass mangler som oppdages ved gjennomgangen.
Fått avvik
Avvik som er gitt av ekstern revisor eller tilsynsmyndighet må lukkes innen nærmere angitt tidsfrist. Slike avvik gjelder manglende oppfyllelse av krav, enten ved at de ikke er innarbeidet eller ved at prosedyrer ikke etterleves.
Ofte er det vanskelig for virksomhet å se hva avviket innebærer og hvordan man skal forholde seg for å lukke det (rette feil og dokumentere). Vi tilbyr derfor hjelp til lukking av avvik og kvalitetssikringsarbeid som må gjøres som en konsekvens av dem.
Nettsider om tilsyn
ATIL:  Ulike typer tilsyn
DSB: Tilsyn som virkemiddel
DSB: Tilsyn med brannobj.
DIBK: Tilsyn og sanksjoner