UTVIKLINGSKONSULT
Kvalitetssikring - Sertifisering - Revisjon
ISO 9001
Standarder:
ISO 9001 - Krav
ISO 9000 - Terminologi

Skal vi sertifisere?

Å sertifisere betyr at en uvahengig tredjepart (sertifiseringsorgan) kommer inn og vurderer om systemet er i samsvar med standardens krav, og om det etterleves i virksomheten.

Sertifikatet er et kvalitetsstempel på virksomheten som kan brukes i markedsføring, og som også forenkler prosessen når man har å gjøre med noen som stiller krav til virksomheten.
I tillegg, eller kanskje enda viktigere, er den forbedring som skjer i virksomheten gjennom selve sertifiseringsprosessen.

Ved valg av sertifiseringsorgan anbefaler vi at dere ved siden av å vurdere dets seriøsitet og verdi av å bruke dets logo, også sjekker om de kan gjennomføre eventuelle andre sertifiseringer som kan bli aktuelt for dere i fremtiden.

Vi hjelper dere med tilrettelegging og dokumentasjon, sertifiseringsorganet godkjenner (sertifiserer).
Sertifiseringsorganer:
Det Norske Veritas
Dovre Sertifisering AS
Moody Int. Certification
Nemo AS
Norsk Sertifisering AS
Roli Certification AS
Siv.ing. Finn Strøm AS
Stiftelsen Kontrollrådet
TI Sertifisering AS
Hva er ISO 9001
ISO 9001 er en internasjonalt anerkjent standard som berører alle sider ved virksomheten som har noe med kunden å gjøre, med det mål å skape økt kundetilfredshet.

Fokuset er kvaliteten på virksomhetens prosesser, og herunder å kontrollere, måle og kontinuerlig forbere disse. Altså - lage et styringsverktøy for hele virksomheten.

Standarden er bransjeuavhenging og passer til alle typer virksomheter.
Fremgangsmåte
Vi tar utgangspunkt i hvordan virksomheten er bygget opp og det som allerede er utviklet, på plass og fungerer. Noen prosedyrer er kanskje allerede beskrevet, mans andre bare er innarbeidet uten at de er dokumentert.

Deretter ser vi på standardens krav og finner ut hva som må/bør gjøres.

Kvalitetssystemet bygges opp, enten ved å forbedre det som finnes, eller ved å benytte en mal som utgangspunkt. Uansett kan mange av våre prosedyremaler være nyttig å ta med.
Hvordan lykkes
Eller skal vi heller starte med å spørre hvorfor gjøre dette? Oftes er det en av to årsaker til at man går i gang med ISO 9001:

   1. Ønsket om et styringsverktøy.
   2. Krav fra utenforstående; f.eks. kunder eller myndigheter.

Når ønsket om et styringsverktøy er drivkraften, er suksess helt avhengig i forankring i toppledelsen - at ledelsen virkelig vil dette og er villig til å avsette ressurser for å gjennomføre prosessen. Dette er det beste utgangspunkt og er en investering som vil gi avkastning.

Dersom motivasjonen for å gå i gang kun er krav utenfra, bør man tenke seg godt om. Det er ikke noe problem å lage et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene, men dersom det ikke skal brukes til å styre virksomheten vil det lett oppleves som en klamp om foten og et kostnadssluk.
Det er viktig for oss at dere er klar over dette, før vi går i gang.
Hovedområder:
- Ledelse og ansvar
- Ressursstyring
- Produkter
- Måling og analyse
  med sikte på forbedring
Økt kundetilfredshet
og lønnsomhet
- omfatter alle sider av virksomheten som berører kunden -

ISO 9001 basert system

Ofte møter man krav om at virksomheten skal ha et kvalitetssystem basert på ISO 9001. Altså ikke nødvendigvis at virksomheten skal være sertifisert etter ISO 9001.

Her står man noe friere i vurderingen av hvor omfattende systemet skal være, og man kan ut fra dialog med den som stiller krav treffe sine valg.

Anbudshjelp

Ved utarbeidelse av anbud stilles det gjerne krav til dokumentasjon, og det er her aktuelt å bruke kvalitetssystemets dokumenter.

Vi hjelper gjerne til med utarbeidelse av anbud, samt nødvendig utvikling av kvalitetssystemet slik at nødvendig dokumentasjon kan fremskaffes.
Se også:
- Kvalitetssystem
- Modulbasert KS